Årsmøte 2009

ÅRSMØTE TAU BEDEHUS 26.01.2009
Inkallingen finner du her.
Regnskapet for 2008 finner du her.
For å se årsmøtet fra 2008, klikk her

Det var samla ca. 40 personer til årsmøtet på bedehuset.
Ole André ønsket velkommen og hadde en kort åpning.
Aud Veland holdt andakt. Etter maten gikk vi over til årsmøtedelen.

SAK 1: Valg av møteleder. Forslag: Ole André Straume. Enstemmig.

SAK 2: Valg av referent. Forslag: Kari A. Fiskå. Enstemmig.

SAK 3: Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. Forslag: Jette Østerhus og Leif Malvin Eggebø. Enstemmig.

SAK 4: Årsmelding: Kari Fiskå leste opp årsmeldingen for 2008. Godkjent.

SAK 5: Regnskap: Eivind Vik la fram regnskapet for 2008. Godkjent.

Sak 6: Valg av to representanter til styret, en vararepresentant og revisor.
Ole André Straume, Andreas Bull og Kristin Nordbø går ut av styret og sa nei til gjenvalg.

Valgnemnda sitt forslag til nye kandidater: Hanne Torhild Kleven, Jostein Halsne og Olav Løge.

Forsamlingen hadde ingen forslag. Ved valg ble Olav Løge og Jostein Halsne valgt inn som styremedlemmer og Hanne Torhild ble varamann.

Bjørn Midtbø ble gjenvalgt som revisor.

De som gikk ut or styret fikk blomster og takk for innsatsen.

SAK 7: Samtale om arbeidet /eventuelt.

Valgkomite for 2009: Knut Skårland går ut. Aud Veland og Heidi Skårland blir sittende ett og to år til. Andreas Bull ble valgt inn ved akklamasjon.

Ole André la fram noen framtidsvisjoner for det praktiske arbeidet på bedehuset, og ba forsamlingen komme med sine synspunkter.
Mange forslag var oppe: plan for nytt kjøkken, ferdigstilling av podiet, nytt gulvbelegg og eventuelt nye stoler i møtesal, oppussing av lillesal.
I tillegg må korset på ytterveggen repareres og elektriske mangler i nybygget utbedres.

Forsamlingen ga styret fullmakt til å vurdere hvilke tiltak som skulle prioriteres.
Det er viktig å ikke gripe over for mye på en gang, fordi mye av arbeidet må utføres på dugnad, og en trenger folk som er villige til å stille opp.

Det kom opp forslag om å opprette fast givertjeneste for å finansiere utbedringene og nyinvesteringene på bedehuset.
Styret bør se på strøm – og forsikringsavtalene, for å se om en kan få en gunstigere pris.
En bør forsøke å opprette en vaktmestertjeneste, der for eksempel tre personer kan ta seg av praktiske ting som tømming av boss, litt rydding inne og ute m.m.

I tillegg bør en opprette et arbeidslag som kan ta seg av vedlikehold av forskjellig slag, f.eks vedlikehold av gulv (lære seg bruk av de forskjellige maskinene som trengs til dette arbeidet.

Det var et fint årsmøte, der styret fikk mange nyttige synspunkt fra forsamlingen.

Vi fikk inn kr. 3.150 i kollekt.

Kari A. Fiskå   -ref-