Årsmøte 2004

Årsmøte på Tau Bedehus 6.februar 2004

Årsmøtet samla ca. 60 menneske. Jeffery Huseby holdt andakt over 1.Joh.4. Han tala om kjærligheten som er grunnlaget, kjærligheten som møter motstand og kjærligheten som treng næring. Det som er viktigere enn alt annet i denne sammenhengen er tilgivelsen.

SAKSLISTA

Valg av :
a) Ordstyrer  – Jostein Woie
b) Referent   – Bernt Jarl Berge
c) Skrive under referatet : Gunnar Stople, Einar Fiskå.

Les årsmelding 2003 her
Årsmeldinga blei opplest av Bernt Jarl Berge. Det var en  kommentar på  det at styret hadde som mål og øke inntektene med kr. 50000,-pr. år. Dette kunne misforstås til at dette året skulle økningen være kr.      50000 og år –05 kr.: 100000 osv.

Regnskap
Arne Helleland la fram regnskapet for 2003, og det var ingen kommentar til dette.

Valg av representanter til styret.
Disse går ut:
Jostein Woie
Bernt Jarl Berge
Tor Magne Ravnås
Gaute Bjørheim

Disse står igjen:
Arne Helleland
Aud Veland

Nye kandidater  / Valgresultat:
Annbjørg Leine Larsen
Gjermund Leirflåt
Helga stople
Ole Andre Straume ( Varamann )

Valg av revisor
Bjørn Midtbø blei valgt.

Bedehusutbygging
Vedtaket på årsmøtet –03 var å la en komite utarbeida og legge frem ett forslag til utbygging til årsmøtet –04.Dette forslaget skulle spesielt ivareta behovet i barne og ungdomsarbeidet. Kostnadsramma skulle være ca. 2 mill. kr. Det blei vist tegninger om dette bygget som har en grunnflate på 110 kvm. og som er på tre etasjer, totalt areal ca. 250-260 kvm .Kostnadsramma er et sted mellom 2- 2,5mill.kr.
Kommentarer og spørsmål i etterkant av dette gikk stort sett på dette med fremdrift og finansiering  videre. Fremdrifta må bli i dialog med styret videre, og finansnemnda må lage en plan som viser fremtidig finansiering. Finansnemnda hadde allerede denne kvelden et forslag om at ca. 30 familieenheter på årsmøtet kunne fylle ut en giro som ga løfte om å gi 3000 kr, innen mars –04.
Resultat av valg:

Bygge eller ikke:
JA  – 53
NEI – 0
BLANK  – 4

Endring av grunnregel § 7 for Tau bedehus

  • Styret ønsker å gå inn for medlemskap på Tau bedehus. Dette er av flere grunner bl.a.
  • økte driftsinntekter
  • kun medlemmer har stemmerett
  • betre informasjonsflyt til medlemmer
  • utvikle et ” fornuftig ” eierskap

For å kunne få dette til må en setning sløyfes i § 7 nemlig :”§ 1 og § 4 kan ikke endres.”
Til dette ble det en del spørsmål og innlegg. En mente at det er drastisk å endre grunnregler og ville hatt bedre tid til en slik sak. Han etterlyste for eksempel annonse i ”Strandbuen” som opplyste om grunnlovsendringer. Han stilte også en del spørsmål ved de gamle formuleringene i grunnreglene og mente at flere ting kunne blitt formulert annerledes når en først var i gang med å revidere regler.  En annen mente at det var for lenge å vente til neste årsmøte for å få til medlemskap og mente at da måtte en heller ha et ekstra ordinært årsmøte om saken.

Avstemming ble holdt om å fjerne den siste setningen i § 7 som lyder slik : ” § 1 og § 4 kan ikke endrast ”

Resultat:
JA  –  40
NEI  –  14
BLANK  –  4

Medlemskap – endring av § 6.
Her ble det før avstemning ytret et ønske fra en om at stemmerettalderen burde være 16 år. Det ble ikke kommentert ytterligere.

Valgresultat :
JA  –  37
NEI  –  12
BLANK  –  4

Revidering av § 1, 2, 3 og 5.

Den største endringa her er å fjerne følgende setning i § 5 : ”Det kan ikkje haldast møte i huset samstundes med at det er gudsteneste i kyrkja”

Valgresultat :
JA  –  37
NEI  –  8
BLANK  –  7

Medlemskontingent
Det ble fastsett medlemspenger til kr. 250,-pr.år for voksne. Dette blei vedtatt ved applaus.

Eventuelt
Det blei ved kollekt gitt 90 000kr. i giroblanketter.( a.kr 3 000). I tillegg var det om lag 3000 kr,.   i kollekt. Med 913 000 kr. frå før på byggekontoen, blei det dermed passert 1 000000 kr. denne kvelden !

Underskrift   :  Bernt Jarl Berge