Årsmelding 2003

Følgende personer var med i styret for Tau bedehus i 2003:
Jostein Woie – formann
Aud Veland – nestformann
Arne Helleland – kasserer
Bernt Jarl Berge – sekretær
Tor Magne Ravnås – vaktmester
Gaute Bjørheim – varamann

Styret har siden sist årsmøte hatt 6 styremøter, 2 samrådningsmøter.
Av saker som styret har jobbet med kan vi nevne:

 • Dugnad: Den tradisjonelle dugnaden for ute-arealet ble utført i mai og mange stillet opp og var med. Alt går fort og lett når det er mange villige hender ,og en utrykte han var glad for å bli spurt om å være med.

  Storesalen ble pusset opp dette året. Vegger og vinduer ble malt, og taket ble lysnet med panelbeis. Gardinene ble skiftet og talerstolen ble forandret.
  Vi synes resultatet ble svært bra og takker alle som var med på dugnad.
  Kostnaden for dette ble litt i overkant av kr.-10000.

 • Bedehusutbyggingen: Dette har vært en sak som har gått igjen noen år. En slik stor sak trenger også tid. Det ble nedsatt en ny  byggekomite sist årsmøte.  Dette på bakgrunn i vedtakene som ble gjort i fjor. Komiteen består av Jostein Halsne, Kolbjørn Håland, Karl Larsen, Helge Thingbø og Endre Stople.
  Disse har hatt regelmessige samlinger og hatt to informasjonsmøter. Målet er å legge frem et forslag for årsmøtet 04.

  Styret beklager at noen synes denne saken har dradd ut, og kanskje laget flere spørsmål enn svar. Vi beklager også at dette kan ha gått utover engasjement og støtte til utbyggingen. Barne og ungdomsarbeidet trenger uansett bedre lokaler.  Vi håper nå at  utbyggingen kan komme i gang i nærmeste fremtid.

 • Medlemskap: Dette har vært en sak styret har jobbet med i året som har gått. Sist årsmøte gav tilstutning til dette . For å få dette til må grunnreglene for bedehuset revideres. Stikkord for medlemskap er økte driftsinntekter, eierstruktur, og tilhørighet. Styret håper årsmøte gir tilslutning til dette.
 • Nyttårsfest: Vi hadde i år nyttårsfest ,med gang rundt juletreet, tale ,underholdning ,musikkstykke, og varmrett med dessertbord. Det var mange som utrykte glede over at denne festen ble tatt opp igjen. Styret vil jobbe for at dette blir en tradisjon. Festen samlet mellom 90 og 100 mennesker.
 • 17.mai-fest. Denne festen er tradisjon og styret vil takke de som stiller seg villig å planlegge og gjennomføre denne flotte festen.
 • Søndagssamlinger: Disse samlingene har ligget brakk senere tid og styret ønsker at dette kan taes opp igjen fordi dette arrangementet går på tvers av organisasjonene og er positivt for arbeidet. I gjennomsnitt har det vært 90-100 mennesker på disse samlingene.
 • Økonomi: Det koster å drive et bedehus. Utgifter til vedlikehold, strøm og forsikringer er høye. Inntektene til driften kommer hovedsakelig fra bedehusbasaren, 10% av kollekter, og utleie. Dette har siste år gått noe i underskudd. Styret ser med bekymring på at utgiftene øker mens inntektene ikke øker i samme grad. Styret har som mål og øke inntektene med 50 000 kr pr. år. Dette kan økes ved medlemskontigent, og at bedehusbasaren får et løft.

Det siste burde la seg gjøre, sammenliknet med hva liknende arrangementer får inn. Kanskje noen skulle se det som et ”kall” å starte ei bedehusforening. Dette er noe som mange andre bygder har.

Et nytt år ligger foran, med nye muligheter og utfordringer, og styret vil takke alle dere som har støttet opp om arbeidet på bedehuset. Dette arbeid drevet på frivillig basis er stort og viktig ,og har vært til stor velsignelse for bygda gjennom generasjoner.

I ei tid som preges av avkristning er det viktig som aldri før å forkynne hans dyder som kalte oss fra mørket og til sitt underfulle lys. Løftet fra Guds ord er: Så lenge solen skinner skal hans navn skyte friske skudd. Dette gir grunn til frimodighet i tjenesten for Jesus. Stå på videre med godt mot alle sammen.

13.1 2004
Bernt Jarl Berge
sekretær